torsdag den 17. marts 2011

"Ved dommen er Gyldendal og Helge Bille Nielsen blevet frifundet."

Pressemeddelelse fra Østre Landsret:

"Frifindelse af forfatter og forlag i sag om romanen Suverænen

17-03-2011

1.afd., j.nr. B-1706-09.

Østre Landsrets 1. afdeling har i dag, den 17. marts 2011, afsagt dom i en sag anlagt af Thomas Skade-Rasmussen Strøbech mod forlaget Gyldendal og Helge Bille Nielsen.

Ved dommen er Gyldendal og Helge Bille Nielsen blevet frifundet.

Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt Gyldendal og Helge Bille Nielsen i bogen Suverænen uberettiget har anvendt og offentliggjort oplysninger om Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs private forhold.

Sagens juridiske spørgsmål har navnlig drejet sig om en afvejning af bestemmelsen i EMRK (Den europæiske menneskerettigheds konvention) artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv, som Thomas Skade-Rasmussen Strøbech har påberåbt sig, over for bestemmelsen i EMRK artikel 10 om retten til ytringsfrihed, som Gyldendal og Helge Bille Nielsen har påberåbt sig.

Efter bevisførelsen har landsretten fundet, at Suverænen ikke er et dokumentarisk værk, men at hele bogen, herunder også de første 27 sider, er fiktion.

Da Helge Bille Nielsen imidlertid har forklaret, at fiktionen tager afsæt i reelt eksisterende personer og ting, og da der på en række konkret angivne punkter utvivlsomt er sammenfald mellem forhold vedrørende sagsøgeren, Thomas Skade-Rasmussen Strøbech, og bogens person med navnet Thomas Skade-Rasmussen Strøbech, har landsretten fundet, at der - uanset at hele værket er fiktion - må tages stilling til, om bestemmelsen i EMRK artikel 8, fører til, at grænsen for den kunstneriske ytringsfrihed er overskredet.

Ved afvejning af Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs interesse i at beskytte oplysninger af rent privat karakter over for hensynet til den kunstneriske ytringsfrihed har landsretten på den ene side lagt vægt på, at Suverænen i det hele er fiktion, og at værket er et kunstnerisk udtryk for deltagelse i en debat af samfundsmæssig interesse og på den anden side, at de oplysninger, som Thomas Skade-Rasmussen Strøbech ønsker beskyttet, enten er af mindre følsom karakter, eller allerede er offentligt kendt. Landsretten har på denne baggrund fundet, at hensynet til den kunstneriske ytringsfrihed vejer tungere end hensynet til Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs ønske om at beskytte oplysninger af privat karakter.

Thomas Skade-Rasmussen Strøbech har derfor ikke fået medhold i, at Gyldendal og Helge Bille Nielsen uberettiget har anvendt og offentliggjort oplysninger om Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs private forhold i Suverænen.

Thomas Skade-Rasmussen Strøbech har endvidere under henvisning til andre regler end EMRK artikel 8 gjort gældende, at hans rettigheder er blevet krænket, og at han er berettiget til en økonomisk godtgørelse.

Om disse øvrige forhold bemærkes, at landsretten har fundet, at der heller ikke efter navneloven, markedsføringsloven, erstatningsansvarsloven eller almindelige retsgrundsætninger er grundlag for at statuere, at Gyldendal og Helge Bille Nielsen har krænket Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs rettigheder, ligesom landsretten heller ikke har fundet, at der ved gengivelsen af nærmere omhandlede tekststykker i Suverænen er sket en krænkelse af Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs ophavsret.

Under sagen har Thomas Skade-Rasmussen Strøbech endvidere gjort gældende, at han i Suverænen er taget til indtægt for anvendelse af racistiske ytringer og sympatitilkendegivelser over for medlemmer af en tysk terrororganisation, og at dette udgør en retsstridig krænkelse af hans person. Landsretten bemærker herom, at de udtalelser, som Thomas Skade-Rasmussen Strøbech her har henvist til, utvivlsomt er tillagt en fiktiv person. Udtalelserne findes derfor ikke at krænke Thomas Skade-Rasmussen Strøbech.

Gyldendal og Helge Bille Nielsen er således begge frifundet i det hele.

Der henvises til 1.afd., j.nr. B-1706-09."

mandag den 14. marts 2011

"Feministisk bøsseævl" videre til KVINFO i denne uge

Elin Amundsen Grinakers udstilling Feministisk bøsseævl er taget ned på Kvindemuseet i Århus og er på vej videre til KVINFO i København:

"Jeg udstiller mit avisprojekt fra 16. - 29.marts på KVINFO. Udstillingen hedder Feministisk bøsseævl med en hilsen til Politikens selvironiske reklamekampagne fra 2005. Med blå og pink tusch har jeg fremhævet skæve repræsentationer af køn i Politiken Kultur i en tilfældig valgt uge i januar 2011. Blå farve viser repræsentation af mænd, pink viser repræsentation af kvinder. Farvelægningen af Politiken Kultur fra mandag 10. januar til søndag 16. januar 2011 - i alt 110 sider - viser, at 79 af disse sider er overvejende blå, 21 sider er så godt som ligeligt fordelt i farverne, og 10 sider er overvejende pink. Alle sider vises side om side, og på denne måde viser udstillingen kønsrepræsentationen som et stort farvet kort. Samtidig kan man som betragter også zoome ind og læse, hvad der står i de pink og blå felter og hermed se, hvordan kønnene er repræsenteret."

Udstillingen kan ses gratis i KVINFO-bibliotekets åbningstider:
Mandag 10-18
Tirsdag-torsdag 11-17

KVINFOs bibliotek
Christians Brygge 3
1219 København K

Facebooklink

Politikens reklamekampagne fra 2005